PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

„Docházkový a přístupový systém SYSDO“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Služba „Docházkový a přístupový systém SYSDO (dále jen “Služba”) umožňuje uživateli monitorovat příchod a odchod osob do a z uživatelem určeného prostoru a generovat na základě získaných dat výkaz docházky těchto osob. Tuto Službu poskytuje společnost Eurosat CS, spol. s r.o., IČ 63472210, DIČ CZ63472210, se sídlem Jamborova 25, Brno, 615 00 (dále jen „poskytovatel Služby“).

 • HW jednotka, jejímž prostřednictvím osoby evidují své příchody a odchody je ve vlastnictví uživatele.

 • Účastník Služby přistupuje k údajům o příchodu a odchodu osob přes webové rozhraní pomocí veřejné internetové sítě (dále jen Rozhraní). Svoji identitu při přístupu na Rozhraní prokazuje pomocí uživatelského jména a hesla, které mu poskytovatel sdělí při registraci.

II. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽEB

 • Poskytovatel Služby se zavazuje poskytnout účastníkovi Službu sestávající z aktivace účtu na serveru (úložišti dat), zprovoznění datových přenosů mezi HW jednotkou a serverem (úložištěm dat), jakož i poskytnutí autorizačních údajů nutných pro práci s Rozhraním.

 • Poskytovatel Služby bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti Služby, mimo plánovaných odstávek.

 • Pokud účastník zruší Službu nebo poskytování této Služby bude pozastaveno z důvodů nevyrovnaných závazků na straně účastníka, poskytovatel Služby není povinen zpřístupnit účastníkovi starší data z předchozího využívání Služby.

 • Poskytovatel Služby není odpovědný za výpadky Služby, které vzniknou v důsledku výpadku internetového spojení nebo poškození jednotky ze strany uživatele Služby.

 • Poskytovatel Služby se zavazuje zpřístupnit Rozhraní Služby uživateli po zaplacení předplatného. Rozsah zpřístupněných služeb Rozhraní je specifikován při zakoupení předplatného. Doba zpřístupnění je dána délkou zakoupeného předplatného.

 • Po vypršení předplatného je uživateli umožněn přístup na Rozhraní Služby ještě po dobu 30 dnů, zobrazovány jsou však pouze údaje do data vypršení předplatného.

 • Po zakoupení předplatného na další období je přístup ke službě obnoven v rozsahu nově zakoupeného předplatného. Má se za to, že nově zakoupené předplatné začíná běžet následujícím dnem bezprostředně po vypršení předplatného předchozího, a to i v případě, že nové předplatné bylo zakoupeno až po tomto datu.

 • Nedojde-li k prodloužení/zakoupení předplatného nejpozději 30 dnů od vypršení předplatného má se za to, že uživatel již nemá o poskytovanou službu zájem a tato může být ukončena.

III. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKA

 • Účastník Služby se zavazuje, že nepoužije žádné zařízení nebo software, které by vedlo k narušení funkčnosti Služby. Účastník se dále zavazuje, že neprovede žádný úkon a ani nebude používat Službu tak, aby se nadměrně zatížila infrastruktura poskytovatele Služby a/nebo infrastruktura Služby.

 • Účastník Služby bere na vědomí, že je mu Služba dle těchto podmínek poskytována jako konečnému spotřebiteli, a že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele Služby tuto Službu poskytovat za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám.

 • Přístupové heslo uživatele Služby si tento změní neprodleně po prvním přihlášení k Rozhraní služby.

 • Aktivací Služby souhlasí účastník Služby s podmínkami, za nichž jeSlužba poskytována.

 • Účastník Služby je povinen zajistit si souhlas osob, jejichž prezence je Službou SYSDO evidována, pokud by toto bylo jeho zákonnou povinností.

IV. PLATNOST A ÚČINNOST AKTUÁLNÍ NABÍDKY – SYSDO

 • Rozsah aktuální nabídky a cena Služby může být podle potřeby měněna nebo rušena. Případné cenové změny a úpravy se netýkají již zakoupeného předplatného.

 • V případě změny je poskytovatel Služby povinen o této změně zákazníka vhodným způsobem informovat. Informace o změnách jsou zveřejňovány na adrese www.sysdo.cz či www.eurosat.cz.

V. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 • Poskytoval Služby zpracovává v rámci poskytování Služby následující osobní údaje: jméno, e-mail, telefonní číslo, skype číslo, údaje o docházce a přístupech, IP adresa, GPS poloha přístupu, fotografie, hash otisku prstu, hash snímku obličeje.

 • Poskytovatel Služby je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem evidence docházky uživatelů.

 • Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich digitální uložení do databáze poskytovatele Služby, případně jejich zobrazení oprávněnou osobou při asistenci s nastavením systému či obdobnou aktivitou. Osobní údaje do systému zadává buď účastník nebo jsou získána z Rozhraní, docházkového terminálu nebo mobilního zařízení.

 • Data o příchodu či odchodu osob jsou z HW jednotky umístěné v místě určeném uživatelem přenášena pomocí sítě internet na server (úložiště dat) provozovaný poskytovatelem Služby, kde jsou ukládána do databáze. Veškerá data, která ztotožňují osobu vstupující do uživatelem určeného prostoru, jsou umístěna v HW jednotce, u poskytovatele Služby se specifikace těchto osob prezentuje pouze pod takovým označením, které si navolí uživatel.

 • Údaje o docházce a přístupu poskytovatel Služby uchovává v databázi po takovou dobu, jakou si uživatel Služby ve Službě nastaví. Veškerá další osobní data poskytovatel Služby uchovává celou dobu, kdy je účet uživatele aktivní a maže je až po deaktivaci uživatele – opět po takové době, jakou si uživatel Služby ve Službě nastaví.

 • Poskytovatel Služby neposkytuje osobní údaje bez písemného souhlasu uživatele Služby třetím osobám, s výjimkou těch případů, kde tuto součinnost ukládá zákon.

 • Poskytovatel Služby není zodpovědný za případné škody zapříčiněné poskytnutím autorizační údajů uživatelem třetím osobám.

 • Osobní data zpracovávaná poskytovatelem Služby podléhají vícestupňovému systému ochrany.

 • Při zpracovávání osobních dat poskytovatel Služby dodržuje platné právní předpisy – především Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 • Uživatel může uplatnit práva subjektu údajů (právo na přístup a opravu, na výmaz, vznést námitku, na omezení zpracování, na přenositelnost) nebo se dotázat na nejasnosti na adrese dpo@eurosat.cz.